Google Analytics – Tabulka všech dimenzí a metrik

Jelikož pohybuji delší dobu v analytice, tak v rámci vánoc uvolním pár skriptů atd.
První dárek je tabulka se všemi dimenzemi a metrikami Google Analytics.
Slouží k průzkumu a rychlému přehledu, co která proměnná znamená jaká další jsou ve stejné skupině, či z čeho se daná metrika počítá.Aneb není nad to to mít na jednom místě. Používám ji většinou při návrhu reportů na míru a aplikací.

Odkazy na stáhnutí tabulky

Google Spreadsheets verze – náhled

Verze na rychlé nakouknutí s vyhledáváním bez sloupce description

id type dataType group uiName allowedInSegments _blockspring_type calculation
id type dataType group uiName allowedInSegments _blockspring_type calculation
ga:userType DIMENSION STRING User User Type TRUE text
ga:sessionCount DIMENSION STRING User Count of Sessions TRUE text
ga:daysSinceLastSession DIMENSION STRING User Days Since Last Session TRUE text
ga:userDefinedValue DIMENSION STRING User User Defined Value TRUE text
ga:users METRIC INTEGER User Users number
ga:newUsers METRIC INTEGER User New Users TRUE number
ga:percentNewSessions METRIC PERCENT User % New Sessions number ga:newUsers / ga:sessions
ga:1dayUsers METRIC INTEGER User 1 Day Active Users number
ga:7dayUsers METRIC INTEGER User 7 Day Active Users number
ga:14dayUsers METRIC INTEGER User 14 Day Active Users number
ga:30dayUsers METRIC INTEGER User 30 Day Active Users number
ga:sessionDurationBucket DIMENSION STRING Session Session Duration TRUE text
ga:sessions METRIC INTEGER Session Sessions TRUE number
ga:bounces METRIC INTEGER Session Bounces TRUE number
ga:bounceRate METRIC PERCENT Session Bounce Rate number ga:bounces / ga:sessions
ga:sessionDuration METRIC TIME Session Session Duration TRUE number
ga:avgSessionDuration METRIC TIME Session Avg. Session Duration number ga:sessionDuration / ga:sessions
ga:referralPath DIMENSION STRING Traffic Sources Referral Path TRUE text
ga:fullReferrer DIMENSION STRING Traffic Sources Full Referrer text
ga:campaign DIMENSION STRING Traffic Sources Campaign TRUE text
ga:source DIMENSION STRING Traffic Sources Source TRUE text
ga:medium DIMENSION STRING Traffic Sources Medium TRUE text
ga:sourceMedium DIMENSION STRING Traffic Sources Source / Medium TRUE text
ga:keyword DIMENSION STRING Traffic Sources Keyword TRUE text
ga:adContent DIMENSION STRING Traffic Sources Ad Content TRUE text
ga:socialNetwork DIMENSION STRING Traffic Sources Social Network text
ga:hasSocialSourceReferral DIMENSION STRING Traffic Sources Social Source Referral text
ga:organicSearches METRIC INTEGER Traffic Sources Organic Searches number
ga:adGroup DIMENSION STRING Adwords Ad Group TRUE text
ga:adSlot DIMENSION STRING Adwords Ad Slot TRUE text
ga:adDistributionNetwork DIMENSION STRING Adwords Ad Distribution Network text
ga:adMatchType DIMENSION STRING Adwords Query Match Type text
ga:adKeywordMatchType DIMENSION STRING Adwords Keyword Match Type text
ga:adMatchedQuery DIMENSION STRING Adwords Matched Search Query text
ga:adPlacementDomain DIMENSION STRING Adwords Placement Domain text
ga:adPlacementUrl DIMENSION STRING Adwords Placement URL text
ga:adFormat DIMENSION STRING Adwords Ad Format text
ga:adTargetingType DIMENSION STRING Adwords Targeting Type TRUE text
ga:adTargetingOption DIMENSION STRING Adwords Placement Type text
ga:adDisplayUrl DIMENSION STRING Adwords Display URL text
ga:adDestinationUrl DIMENSION STRING Adwords Destination URL text
ga:adwordsCustomerID DIMENSION STRING Adwords AdWords Customer ID text
ga:adwordsCampaignID DIMENSION STRING Adwords AdWords Campaign ID text
ga:adwordsAdGroupID DIMENSION STRING Adwords AdWords Ad Group ID text
ga:adwordsCreativeID DIMENSION STRING Adwords AdWords Creative ID text
ga:adwordsCriteriaID DIMENSION STRING Adwords AdWords Criteria ID text
ga:impressions METRIC INTEGER Adwords Impressions number
ga:adClicks METRIC INTEGER Adwords Clicks number
ga:adCost METRIC CURRENCY Adwords Cost number
ga:CPM METRIC CURRENCY Adwords CPM number ga:adCost / (ga:impressions / 1000)
ga:CPC METRIC CURRENCY Adwords CPC number ga:adCost / ga:adClicks
ga:CTR METRIC PERCENT Adwords CTR number ga:adClicks / ga:impressions
ga:costPerTransaction METRIC CURRENCY Adwords Cost per Transaction number (ga:adCost) / (ga:transactions)
ga:costPerGoalConversion METRIC CURRENCY Adwords Cost per Goal Conversion number (ga:adCost) / (ga:goalCompletionsAll)
ga:costPerConversion METRIC CURRENCY Adwords Cost per Conversion number (ga:adCost) / (ga:transactions + ga:goalCompletionsAll)
ga:RPC METRIC CURRENCY Adwords RPC number (ga:transactionRevenue + ga:goalValueAll) / ga:adClicks
ga:ROAS METRIC PERCENT Adwords ROAS number (ga:transactionRevenue + ga:goalValueAll) / ga:adCost
ga:adQueryWordCount DIMENSION STRING Adwords Query Word Count text
ga:goalCompletionLocation DIMENSION STRING Goal Conversions Goal Completion Location text
ga:goalPreviousStep1 DIMENSION STRING Goal Conversions Goal Previous Step – 1 text
ga:goalPreviousStep2 DIMENSION STRING Goal Conversions Goal Previous Step – 2 text
ga:goalPreviousStep3 DIMENSION STRING Goal Conversions Goal Previous Step – 3 text
ga:goalXXStarts METRIC INTEGER Goal Conversions Goal XX Starts TRUE number
ga:goalStartsAll METRIC INTEGER Goal Conversions Goal Starts TRUE number
ga:goalXXCompletions METRIC INTEGER Goal Conversions Goal XX Completions TRUE number
ga:goalCompletionsAll METRIC INTEGER Goal Conversions Goal Completions TRUE number
ga:goalXXValue METRIC CURRENCY Goal Conversions Goal XX Value TRUE number
ga:goalValueAll METRIC CURRENCY Goal Conversions Goal Value TRUE number
ga:goalValuePerSession METRIC CURRENCY Goal Conversions Per Session Goal Value number ga:goalValueAll / ga:sessions
ga:goalXXConversionRate METRIC PERCENT Goal Conversions Goal XX Conversion Rate number ga:goalXXCompletions / ga:sessions
ga:goalConversionRateAll METRIC PERCENT Goal Conversions Goal Conversion Rate number ga:goalCompletionsAll / ga:sessions
ga:goalXXAbandons METRIC INTEGER Goal Conversions Goal XX Abandoned Funnels number (ga:goalXXStarts – ga:goalXXCompletions)
ga:goalAbandonsAll METRIC INTEGER Goal Conversions Abandoned Funnels number (ga:goalStartsAll – ga:goalCompletionsAll)
ga:goalXXAbandonRate METRIC PERCENT Goal Conversions Goal XX Abandonment Rate number ((ga:goalXXStarts – ga:goalXXCompletions)) / (ga:goalXXStarts)
ga:goalAbandonRateAll METRIC PERCENT Goal Conversions Total Abandonment Rate number ((ga:goalStartsAll – ga:goalCompletionsAll)) / (ga:goalStartsAll)
ga:browser DIMENSION STRING Platform or Device Browser TRUE text
ga:browserVersion DIMENSION STRING Platform or Device Browser Version TRUE text
ga:operatingSystem DIMENSION STRING Platform or Device Operating System TRUE text
ga:operatingSystemVersion DIMENSION STRING Platform or Device Operating System Version TRUE text
ga:mobileDeviceBranding DIMENSION STRING Platform or Device Mobile Device Branding TRUE text
ga:mobileDeviceModel DIMENSION STRING Platform or Device Mobile Device Model TRUE text
ga:mobileInputSelector DIMENSION STRING Platform or Device Mobile Input Selector TRUE text
ga:mobileDeviceInfo DIMENSION STRING Platform or Device Mobile Device Info TRUE text
ga:mobileDeviceMarketingName DIMENSION STRING Platform or Device Mobile Device Marketing Name TRUE text
ga:deviceCategory DIMENSION STRING Platform or Device Device Category TRUE text
ga:continent DIMENSION STRING Geo Network Continent TRUE text
ga:subContinent DIMENSION STRING Geo Network Sub Continent TRUE text
ga:country DIMENSION STRING Geo Network Country TRUE text
ga:region DIMENSION STRING Geo Network Region TRUE text
ga:metro DIMENSION STRING Geo Network Metro TRUE text
ga:city DIMENSION STRING Geo Network City TRUE text
ga:latitude DIMENSION STRING Geo Network Latitude text
ga:longitude DIMENSION STRING Geo Network Longitude text
ga:networkDomain DIMENSION STRING Geo Network Network Domain TRUE text
ga:networkLocation DIMENSION STRING Geo Network Service Provider TRUE text
ga:flashVersion DIMENSION STRING System Flash Version TRUE text
ga:javaEnabled DIMENSION STRING System Java Support TRUE text
ga:language DIMENSION STRING System Language TRUE text
ga:screenColors DIMENSION STRING System Screen Colors TRUE text
ga:sourcePropertyDisplayName DIMENSION STRING System Source Property Display Name TRUE text
ga:sourcePropertyTrackingId DIMENSION STRING System Source Property Tracking ID TRUE text
ga:screenResolution DIMENSION STRING System Screen Resolution TRUE text
ga:socialActivityEndorsingUrl DIMENSION STRING Social Activities Endorsing URL text
ga:socialActivityDisplayName DIMENSION STRING Social Activities Display Name text
ga:socialActivityPost DIMENSION STRING Social Activities Social Activity Post text
ga:socialActivityTimestamp DIMENSION STRING Social Activities Social Activity Timestamp text
ga:socialActivityUserHandle DIMENSION STRING Social Activities Social User Handle text
ga:socialActivityUserPhotoUrl DIMENSION STRING Social Activities User Photo URL text
ga:socialActivityUserProfileUrl DIMENSION STRING Social Activities User Profile URL text
ga:socialActivityContentUrl DIMENSION STRING Social Activities Shared URL text
ga:socialActivityTagsSummary DIMENSION STRING Social Activities Social Tags Summary text
ga:socialActivityAction DIMENSION STRING Social Activities Originating Social Action text
ga:socialActivityNetworkAction DIMENSION STRING Social Activities Social Network and Action text
ga:socialActivities METRIC INTEGER Social Activities Data Hub Activities number
ga:hostname DIMENSION STRING Page Tracking Hostname TRUE text
ga:pagePath DIMENSION STRING Page Tracking Page TRUE text
ga:pagePathLevel1 DIMENSION STRING Page Tracking Page path level 1 text
ga:pagePathLevel2 DIMENSION STRING Page Tracking Page path level 2 text
ga:pagePathLevel3 DIMENSION STRING Page Tracking Page path level 3 text
ga:pagePathLevel4 DIMENSION STRING Page Tracking Page path level 4 text
ga:pageTitle DIMENSION STRING Page Tracking Page Title TRUE text
ga:landingPagePath DIMENSION STRING Page Tracking Landing Page TRUE text
ga:secondPagePath DIMENSION STRING Page Tracking Second Page text
ga:exitPagePath DIMENSION STRING Page Tracking Exit Page TRUE text
ga:previousPagePath DIMENSION STRING Page Tracking Previous Page Path text
ga:pageDepth DIMENSION STRING Page Tracking Page Depth TRUE text
ga:pageValue METRIC CURRENCY Page Tracking Page Value number
ga:entrances METRIC INTEGER Page Tracking Entrances TRUE number
ga:entranceRate METRIC PERCENT Page Tracking Entrances / Pageviews number ga:entrances / ga:pageviews
ga:pageviews METRIC INTEGER Page Tracking Pageviews TRUE number
ga:pageviewsPerSession METRIC FLOAT Page Tracking Pages / Session number ga:pageviews / ga:sessions
ga:contentGroupUniqueViewsXX METRIC INTEGER Content Grouping Unique Views XX number
ga:uniquePageviews METRIC INTEGER Page Tracking Unique Pageviews TRUE number
ga:timeOnPage METRIC TIME Page Tracking Time on Page TRUE number
ga:avgTimeOnPage METRIC TIME Page Tracking Avg. Time on Page number ga:timeOnPage / (ga:pageviews – ga:exits)
ga:exits METRIC INTEGER Page Tracking Exits TRUE number
ga:exitRate METRIC PERCENT Page Tracking % Exit number ga:exits / (ga:pageviews + ga:screenviews)
ga:searchUsed DIMENSION STRING Internal Search Site Search Status TRUE text
ga:searchKeyword DIMENSION STRING Internal Search Search Term TRUE text
ga:searchKeywordRefinement DIMENSION STRING Internal Search Refined Keyword TRUE text
ga:searchCategory DIMENSION STRING Internal Search Site Search Category TRUE text
ga:searchStartPage DIMENSION STRING Internal Search Start Page text
ga:searchDestinationPage DIMENSION STRING Internal Search Destination Page text
ga:searchAfterDestinationPage DIMENSION STRING Internal Search Search Destination Page TRUE text
ga:searchResultViews METRIC INTEGER Internal Search Results Pageviews number
ga:searchUniques METRIC INTEGER Internal Search Total Unique Searches TRUE number
ga:avgSearchResultViews METRIC FLOAT Internal Search Results Pageviews / Search number ga:searchResultViews / ga:searchUniques
ga:searchSessions METRIC INTEGER Internal Search Sessions with Search TRUE number
ga:percentSessionsWithSearch METRIC PERCENT Internal Search % Sessions with Search number ga:searchSessions / ga:sessions
ga:searchDepth METRIC INTEGER Internal Search Search Depth TRUE number
ga:avgSearchDepth METRIC FLOAT Internal Search Average Search Depth number ga:searchDepth / ga:searchUniques
ga:searchRefinements METRIC INTEGER Internal Search Search Refinements TRUE number
ga:percentSearchRefinements METRIC PERCENT Internal Search % Search Refinements number ga:searchRefinements / ga:searchResultViews
ga:searchDuration METRIC TIME Internal Search Time after Search TRUE number
ga:avgSearchDuration METRIC TIME Internal Search Time after Search number ga:searchDuration / ga:searchUniques
ga:searchExits METRIC INTEGER Internal Search Search Exits TRUE number
ga:searchExitRate METRIC PERCENT Internal Search % Search Exits number ga:searchExits / ga:searchUniques
ga:searchGoalXXConversionRate METRIC PERCENT Internal Search Site Search Goal XX Conversion Rate number ga:goalXXCompletions / ga:searchUniques
ga:searchGoalConversionRateAll METRIC PERCENT Internal Search Site Search Goal Conversion Rate number ga:goalCompletionsAll / ga:searchUniques
ga:goalValueAllPerSearch METRIC CURRENCY Internal Search Per Search Goal Value number ga:goalValueAll / ga:searchUniques
ga:pageLoadTime METRIC INTEGER Site Speed Page Load Time (ms) number
ga:pageLoadSample METRIC INTEGER Site Speed Page Load Sample number
ga:avgPageLoadTime METRIC FLOAT Site Speed Avg. Page Load Time (sec) number (ga:pageLoadTime / ga:pageLoadSample / 1000)
ga:domainLookupTime METRIC INTEGER Site Speed Domain Lookup Time (ms) number
ga:avgDomainLookupTime METRIC FLOAT Site Speed Avg. Domain Lookup Time (sec) number (ga:domainLookupTime / ga:speedMetricsSample / 1000)
ga:pageDownloadTime METRIC INTEGER Site Speed Page Download Time (ms) number
ga:avgPageDownloadTime METRIC FLOAT Site Speed Avg. Page Download Time (sec) number (ga:pageDownloadTime / ga:speedMetricsSample / 1000)
ga:redirectionTime METRIC INTEGER Site Speed Redirection Time (ms) number
ga:avgRedirectionTime METRIC FLOAT Site Speed Avg. Redirection Time (sec) number (ga:redirectionTime / ga:speedMetricsSample / 1000)
ga:serverConnectionTime METRIC INTEGER Site Speed Server Connection Time (ms) number
ga:avgServerConnectionTime METRIC FLOAT Site Speed Avg. Server Connection Time (sec) number (ga:serverConnectionTime / ga:speedMetricsSample / 1000)
ga:serverResponseTime METRIC INTEGER Site Speed Server Response Time (ms) number
ga:avgServerResponseTime METRIC FLOAT Site Speed Avg. Server Response Time (sec) number (ga:serverResponseTime / ga:speedMetricsSample / 1000)
ga:speedMetricsSample METRIC INTEGER Site Speed Speed Metrics Sample number
ga:domInteractiveTime METRIC INTEGER Site Speed Document Interactive Time (ms) number
ga:avgDomInteractiveTime METRIC FLOAT Site Speed Avg. Document Interactive Time (sec) number (ga:domInteractiveTime / ga:domLatencyMetricsSample / 1000)
ga:domContentLoadedTime METRIC INTEGER Site Speed Document Content Loaded Time (ms) number
ga:avgDomContentLoadedTime METRIC FLOAT Site Speed Avg. Document Content Loaded Time (sec) number (ga:domContentLoadedTime / ga:domLatencyMetricsSample / 1000)
ga:domLatencyMetricsSample METRIC INTEGER Site Speed DOM Latency Metrics Sample number
ga:appInstallerId DIMENSION STRING App Tracking App Installer ID TRUE text
ga:appVersion DIMENSION STRING App Tracking App Version TRUE text
ga:appName DIMENSION STRING App Tracking App Name TRUE text
ga:appId DIMENSION STRING App Tracking App ID TRUE text
ga:screenName DIMENSION STRING App Tracking Screen Name TRUE text
ga:screenDepth DIMENSION STRING App Tracking Screen Depth TRUE text
ga:landingScreenName DIMENSION STRING App Tracking Landing Screen TRUE text
ga:exitScreenName DIMENSION STRING App Tracking Exit Screen TRUE text
ga:screenviews METRIC INTEGER App Tracking Screen Views TRUE number
ga:uniqueScreenviews METRIC INTEGER App Tracking Unique Screen Views TRUE number
ga:screenviewsPerSession METRIC FLOAT App Tracking Screens / Session number ga:screenviews / ga:sessions
ga:timeOnScreen METRIC TIME App Tracking Time on Screen TRUE number
ga:avgScreenviewDuration METRIC TIME App Tracking Avg. Time on Screen number
ga:eventCategory DIMENSION STRING Event Tracking Event Category TRUE text
ga:eventAction DIMENSION STRING Event Tracking Event Action TRUE text
ga:eventLabel DIMENSION STRING Event Tracking Event Label TRUE text
ga:totalEvents METRIC INTEGER Event Tracking Total Events TRUE number
ga:uniqueEvents METRIC INTEGER Event Tracking Unique Events number
ga:eventValue METRIC INTEGER Event Tracking Event Value TRUE number
ga:avgEventValue METRIC FLOAT Event Tracking Avg. Value number ga:eventValue / ga:totalEvents
ga:sessionsWithEvent METRIC INTEGER Event Tracking Sessions with Event TRUE number
ga:eventsPerSessionWithEvent METRIC FLOAT Event Tracking Events / Session with Event number ga:totalEvents / ga:sessionsWithEvent
ga:transactionId DIMENSION STRING Ecommerce Transaction ID TRUE text
ga:affiliation DIMENSION STRING Ecommerce Affiliation TRUE text
ga:sessionsToTransaction DIMENSION STRING Ecommerce Sessions to Transaction TRUE text
ga:daysToTransaction DIMENSION STRING Ecommerce Days to Transaction TRUE text
ga:productSku DIMENSION STRING Ecommerce Product SKU TRUE text
ga:productName DIMENSION STRING Ecommerce Product TRUE text
ga:productCategory DIMENSION STRING Ecommerce Product Category TRUE text
ga:currencyCode DIMENSION STRING Ecommerce Currency Code text
ga:transactions METRIC INTEGER Ecommerce Transactions TRUE number
ga:transactionsPerSession METRIC PERCENT Ecommerce Ecommerce Conversion Rate number ga:transactions / ga:sessions
ga:transactionRevenue METRIC CURRENCY Ecommerce Revenue TRUE number
ga:revenuePerTransaction METRIC CURRENCY Ecommerce Average Order Value number ga:transactionRevenue / ga:transactions
ga:transactionRevenuePerSession METRIC CURRENCY Ecommerce Per Session Value number ga:transactionRevenue / ga:sessions
ga:transactionShipping METRIC CURRENCY Ecommerce Shipping TRUE number
ga:transactionTax METRIC CURRENCY Ecommerce Tax TRUE number
ga:totalValue METRIC CURRENCY Ecommerce Total Value number (ga:transactionRevenue + ga:goalValueAll)
ga:itemQuantity METRIC INTEGER Ecommerce Quantity TRUE number
ga:uniquePurchases METRIC INTEGER Ecommerce Unique Purchases TRUE number
ga:revenuePerItem METRIC CURRENCY Ecommerce Average Price number ga:itemRevenue / ga:itemQuantity
ga:itemRevenue METRIC CURRENCY Ecommerce Product Revenue TRUE number
ga:itemsPerPurchase METRIC FLOAT Ecommerce Average QTY number ga:itemQuantity / ga:uniquePurchases
ga:localTransactionRevenue METRIC CURRENCY Ecommerce Local Revenue number
ga:localTransactionShipping METRIC CURRENCY Ecommerce Local Shipping number
ga:localTransactionTax METRIC CURRENCY Ecommerce Local Tax number
ga:localItemRevenue METRIC CURRENCY Ecommerce Local Product Revenue TRUE number
ga:socialInteractionNetwork DIMENSION STRING Social Interactions Social Source text
ga:socialInteractionAction DIMENSION STRING Social Interactions Social Action text
ga:socialInteractionNetworkAction DIMENSION STRING Social Interactions Social Source and Action text
ga:socialInteractionTarget DIMENSION STRING Social Interactions Social Entity text
ga:socialEngagementType DIMENSION STRING Social Interactions Social Type text
ga:socialInteractions METRIC INTEGER Social Interactions Social Actions number
ga:uniqueSocialInteractions METRIC INTEGER Social Interactions Unique Social Actions number
ga:socialInteractionsPerSession METRIC FLOAT Social Interactions Actions Per Social Session number ga:socialInteractions / ga:uniqueSocialInteractions
ga:userTimingCategory DIMENSION STRING User Timings Timing Category TRUE text
ga:userTimingLabel DIMENSION STRING User Timings Timing Label TRUE text
ga:userTimingVariable DIMENSION STRING User Timings Timing Variable TRUE text
ga:userTimingValue METRIC INTEGER User Timings User Timing (ms) number
ga:userTimingSample METRIC INTEGER User Timings User Timing Sample number
ga:avgUserTimingValue METRIC FLOAT User Timings Avg. User Timing (sec) number (ga:userTimingValue / ga:userTimingSample / 1000)
ga:exceptionDescription DIMENSION STRING Exceptions Exception Description TRUE text
ga:exceptions METRIC INTEGER Exceptions Exceptions TRUE number
ga:exceptionsPerScreenview METRIC PERCENT Exceptions Exceptions / Screen number ga:exceptions / ga:screenviews
ga:fatalExceptions METRIC INTEGER Exceptions Crashes TRUE number
ga:fatalExceptionsPerScreenview METRIC PERCENT Exceptions Crashes / Screen number ga:fatalExceptions / ga:screenviews
ga:experimentId DIMENSION STRING Content Experiments Experiment ID TRUE text
ga:experimentVariant DIMENSION STRING Content Experiments Variation TRUE text
ga:dimensionXX DIMENSION STRING Custom Variables or Columns Custom Dimension XX TRUE text
ga:customVarNameXX DIMENSION STRING Custom Variables or Columns Custom Variable (Key XX) TRUE text
ga:metricXX METRIC INTEGER Custom Variables or Columns Custom Metric XX Value TRUE number
ga:customVarValueXX DIMENSION STRING Custom Variables or Columns Custom Variable (Value XX) TRUE text
ga:date DIMENSION STRING Time Date text
ga:year DIMENSION STRING Time Year text
ga:month DIMENSION STRING Time Month of the year text
ga:week DIMENSION STRING Time Week of the Year text
ga:day DIMENSION STRING Time Day of the month text
ga:hour DIMENSION STRING Time Hour TRUE text
ga:minute DIMENSION STRING Time Minute TRUE text
ga:nthMonth DIMENSION STRING Time Month Index text
ga:nthWeek DIMENSION STRING Time Week Index text
ga:nthDay DIMENSION STRING Time Day Index text
ga:nthMinute DIMENSION STRING Time Minute Index text
ga:dayOfWeek DIMENSION STRING Time Day of Week text
ga:dayOfWeekName DIMENSION STRING Time Day of Week Name text
ga:dateHour DIMENSION STRING Time Hour of Day text
ga:yearMonth DIMENSION STRING Time Month of Year text
ga:yearWeek DIMENSION STRING Time Week of Year text
ga:isoWeek DIMENSION STRING Time ISO Week of the Year text
ga:isoYear DIMENSION STRING Time ISO Year text
ga:isoYearIsoWeek DIMENSION STRING Time ISO Week of ISO Year text
ga:dcmClickAd DIMENSION STRING DoubleClick Campaign Manager DFA Ad (GA Model) text
ga:dcmClickAdId DIMENSION STRING DoubleClick Campaign Manager DFA Ad ID (GA Model) text
ga:dcmClickAdType DIMENSION STRING DoubleClick Campaign Manager DFA Ad Type (GA Model) text
ga:dcmClickAdTypeId DIMENSION STRING DoubleClick Campaign Manager DFA Ad Type ID text
ga:dcmClickAdvertiser DIMENSION STRING DoubleClick Campaign Manager DFA Advertiser (GA Model) text
ga:dcmClickAdvertiserId DIMENSION STRING DoubleClick Campaign Manager DFA Advertiser ID (GA Model) text
ga:dcmClickCampaign DIMENSION STRING DoubleClick Campaign Manager DFA Campaign (GA Model) text
ga:dcmClickCampaignId DIMENSION STRING DoubleClick Campaign Manager DFA Campaign ID (GA Model) text
ga:dcmClickCreativeId DIMENSION STRING DoubleClick Campaign Manager DFA Creative ID (GA Model) text
ga:dcmClickCreative DIMENSION STRING DoubleClick Campaign Manager DFA Creative (GA Model) text
ga:dcmClickRenderingId DIMENSION STRING DoubleClick Campaign Manager DFA Rendering ID (GA Model) text
ga:dcmClickCreativeType DIMENSION STRING DoubleClick Campaign Manager DFA Creative Type (GA Model) text
ga:dcmClickCreativeTypeId DIMENSION STRING DoubleClick Campaign Manager DFA Creative Type ID (GA Model) text
ga:dcmClickCreativeVersion DIMENSION STRING DoubleClick Campaign Manager DFA Creative Version (GA Model) text
ga:dcmClickSite DIMENSION STRING DoubleClick Campaign Manager DFA Site (GA Model) text
ga:dcmClickSiteId DIMENSION STRING DoubleClick Campaign Manager DFA Site ID (GA Model) text
ga:dcmClickSitePlacement DIMENSION STRING DoubleClick Campaign Manager DFA Placement (GA Model) text
ga:dcmClickSitePlacementId DIMENSION STRING DoubleClick Campaign Manager DFA Placement ID (GA Model) text
ga:dcmClickSpotId DIMENSION STRING DoubleClick Campaign Manager DFA Floodlight Configuration ID (GA Model) text
ga:dcmFloodlightActivity DIMENSION STRING DoubleClick Campaign Manager DFA Activity text
ga:dcmFloodlightActivityAndGroup DIMENSION STRING DoubleClick Campaign Manager DFA Activity and Group text
ga:dcmFloodlightActivityGroup DIMENSION STRING DoubleClick Campaign Manager DFA Activity Group text
ga:dcmFloodlightActivityGroupId DIMENSION STRING DoubleClick Campaign Manager DFA Activity Group ID text
ga:dcmFloodlightActivityId DIMENSION STRING DoubleClick Campaign Manager DFA Activity ID text
ga:dcmFloodlightAdvertiserId DIMENSION STRING DoubleClick Campaign Manager DFA Advertiser ID text
ga:dcmFloodlightSpotId DIMENSION STRING DoubleClick Campaign Manager DFA Floodlight Configuration ID text
ga:dcmLastEventAd DIMENSION STRING DoubleClick Campaign Manager DFA Ad text
ga:dcmLastEventAdId DIMENSION STRING DoubleClick Campaign Manager DFA Ad ID (DFA Model) text
ga:dcmLastEventAdType DIMENSION STRING DoubleClick Campaign Manager DFA Ad Type (DFA Model) text
ga:dcmLastEventAdTypeId DIMENSION STRING DoubleClick Campaign Manager DFA Ad Type ID (DFA Model) text
ga:dcmLastEventAdvertiser DIMENSION STRING DoubleClick Campaign Manager DFA Advertiser (DFA Model) text
ga:dcmLastEventAdvertiserId DIMENSION STRING DoubleClick Campaign Manager DFA Advertiser ID (DFA Model) text
ga:dcmLastEventAttributionType DIMENSION STRING DoubleClick Campaign Manager DFA Attribution Type (DFA Model) text
ga:dcmLastEventCampaign DIMENSION STRING DoubleClick Campaign Manager DFA Campaign (DFA Model) text
ga:dcmLastEventCampaignId DIMENSION STRING DoubleClick Campaign Manager DFA Campaign ID (DFA Model) text
ga:dcmLastEventCreativeId DIMENSION STRING DoubleClick Campaign Manager DFA Creative ID (DFA Model) text
ga:dcmLastEventCreative DIMENSION STRING DoubleClick Campaign Manager DFA Creative (DFA Model) text
ga:dcmLastEventRenderingId DIMENSION STRING DoubleClick Campaign Manager DFA Rendering ID (DFA Model) text
ga:dcmLastEventCreativeType DIMENSION STRING DoubleClick Campaign Manager DFA Creative Type (DFA Model) text
ga:dcmLastEventCreativeTypeId DIMENSION STRING DoubleClick Campaign Manager DFA Creative Type ID (DFA Model) text
ga:dcmLastEventCreativeVersion DIMENSION STRING DoubleClick Campaign Manager DFA Creative Version (DFA Model) text
ga:dcmLastEventSite DIMENSION STRING DoubleClick Campaign Manager DFA Site (DFA Model) text
ga:dcmLastEventSiteId DIMENSION STRING DoubleClick Campaign Manager DFA Site ID (DFA Model) text
ga:dcmLastEventSitePlacement DIMENSION STRING DoubleClick Campaign Manager DFA Placement (DFA Model) text
ga:dcmLastEventSitePlacementId DIMENSION STRING DoubleClick Campaign Manager DFA Placement ID (DFA Model) text
ga:dcmLastEventSpotId DIMENSION STRING DoubleClick Campaign Manager DFA Floodlight Configuration ID (DFA Model) text
ga:dcmFloodlightQuantity METRIC INTEGER DoubleClick Campaign Manager DFA Conversions number
ga:dcmFloodlightRevenue METRIC CURRENCY DoubleClick Campaign Manager DFA Revenue number
ga:landingContentGroupXX DIMENSION STRING Content Grouping Landing Page Group XX TRUE text
ga:previousContentGroupXX DIMENSION STRING Content Grouping Previous Page Group XX TRUE text
ga:contentGroupXX DIMENSION STRING Content Grouping Page Group XX TRUE text
ga:userAgeBracket DIMENSION STRING Audience Age text
ga:userGender DIMENSION STRING Audience Gender text
ga:interestOtherCategory DIMENSION STRING Audience Other Category text
ga:interestAffinityCategory DIMENSION STRING Audience Affinity Category (reach) text
ga:interestInMarketCategory DIMENSION STRING Audience In-Market Segment text
ga:adsenseRevenue METRIC CURRENCY Adsense AdSense Revenue TRUE number
ga:adsenseAdUnitsViewed METRIC INTEGER Adsense AdSense Ad Units Viewed TRUE number
ga:adsenseAdsViewed METRIC INTEGER Adsense AdSense Impressions TRUE number
ga:adsenseAdsClicks METRIC INTEGER Adsense AdSense Ads Clicked TRUE number
ga:adsensePageImpressions METRIC INTEGER Adsense AdSense Page Impressions TRUE number
ga:adsenseCTR METRIC PERCENT Adsense AdSense CTR number ga:adsenseAdsClicks/ga:adsensePageImpressions
ga:adsenseECPM METRIC CURRENCY Adsense AdSense eCPM number ga:adsenseRevenue/(ga:adsensePageImpressions/1000)
ga:adsenseExits METRIC INTEGER Adsense AdSense Exits TRUE number
ga:adsenseViewableImpressionPercent METRIC PERCENT Adsense AdSense Viewable Impression % number
ga:adsenseCoverage METRIC PERCENT Adsense AdSense Coverage number
ga:adxImpressions METRIC INTEGER Ad Exchange AdX Impressions TRUE number
ga:adxCoverage METRIC PERCENT Ad Exchange AdX Coverage number
ga:adxMonetizedPageviews METRIC INTEGER Ad Exchange AdX Monetized Pageviews TRUE number
ga:adxImpressionsPerSession METRIC FLOAT Ad Exchange AdX Impressions / Session number
ga:adxViewableImpressionsPercent METRIC PERCENT Ad Exchange AdX Viewable Impressions % number
ga:adxClicks METRIC INTEGER Ad Exchange AdX Clicks TRUE number
ga:adxCTR METRIC PERCENT Ad Exchange AdX CTR number
ga:adxRevenue METRIC CURRENCY Ad Exchange AdX Revenue TRUE number
ga:adxRevenuePer1000Sessions METRIC CURRENCY Ad Exchange AdX Revenue / 1000 Sessions number
ga:adxECPM METRIC CURRENCY Ad Exchange AdX eCPM number
ga:campaignCode DIMENSION STRING Traffic Sources Campaign Code text
ga:channelGrouping DIMENSION STRING Channel Grouping Default Channel Grouping TRUE text
ga:checkoutOptions DIMENSION STRING Ecommerce Checkout Options TRUE text
ga:cityId DIMENSION STRING Geo Network City ID FALSE text
ga:correlationModelId DIMENSION STRING Related Products Correlation Model ID text
ga:countryIsoCode DIMENSION STRING Geo Network Country ISO Code FALSE text
ga:dataSource DIMENSION STRING Platform or Device Data Source TRUE text
ga:internalPromotionCreative DIMENSION STRING Ecommerce Internal Promotion Creative TRUE text
ga:internalPromotionId DIMENSION STRING Ecommerce Internal Promotion ID TRUE text
ga:internalPromotionName DIMENSION STRING Ecommerce Internal Promotion Name TRUE text
ga:internalPromotionPosition DIMENSION STRING Ecommerce Internal Promotion Position TRUE text
ga:isTrueViewVideoAd DIMENSION STRING Adwords TrueView Video Ad text
ga:nthHour DIMENSION STRING Time Hour Index text
ga:orderCouponCode DIMENSION STRING Ecommerce Order Coupon Code TRUE text
ga:productBrand DIMENSION STRING Ecommerce Product Brand TRUE text
ga:productCategoryHierarchy DIMENSION STRING Ecommerce Product Category (Enhanced Ecommerce) TRUE text
ga:productCategoryLevelXX DIMENSION STRING Ecommerce Product Category Level XX TRUE text
ga:productCouponCode DIMENSION STRING Ecommerce Product Coupon Code TRUE text
ga:productListName DIMENSION STRING Ecommerce Product List Name TRUE text
ga:productListPosition DIMENSION STRING Ecommerce Product List Position TRUE text
ga:productVariant DIMENSION STRING Ecommerce Product Variant TRUE text
ga:queryProductId DIMENSION STRING Related Products Queried Product ID text
ga:queryProductName DIMENSION STRING Related Products Queried Product Name text
ga:queryProductVariation DIMENSION STRING Related Products Queried Product Variation text
ga:regionId DIMENSION STRING Geo Network Region ID FALSE text
ga:regionIsoCode DIMENSION STRING Geo Network Region ISO Code FALSE text
ga:relatedProductId DIMENSION STRING Related Products Related Product ID text
ga:relatedProductName DIMENSION STRING Related Products Related Product Name text
ga:relatedProductVariation DIMENSION STRING Related Products Related Product Variation text
ga:shoppingStage DIMENSION STRING Ecommerce Shopping Stage TRUE text
ga:subContinentCode DIMENSION STRING Geo Network Sub Continent Code text
ga:buyToDetailRate METRIC PERCENT Ecommerce Buy-to-Detail Rate number
ga:cartToDetailRate METRIC PERCENT Ecommerce Cart-to-Detail Rate number
ga:correlationScore METRIC CURRENCY Related Products Correlation Score number
ga:dcmCPC METRIC CURRENCY DoubleClick Campaign Manager DFA CPC number
ga:dcmCTR METRIC PERCENT DoubleClick Campaign Manager DFA CTR number
ga:dcmClicks METRIC INTEGER DoubleClick Campaign Manager DFA Clicks number
ga:dcmCost METRIC CURRENCY DoubleClick Campaign Manager DFA Cost number
ga:dcmImpressions METRIC INTEGER DoubleClick Campaign Manager DFA Impressions number
ga:dcmROAS METRIC PERCENT DoubleClick Campaign Manager DFA ROAS number
ga:dcmRPC METRIC CURRENCY DoubleClick Campaign Manager DFA RPC number
ga:hits METRIC INTEGER Session Hits TRUE number
ga:internalPromotionCTR METRIC PERCENT Ecommerce Internal Promotion CTR number ga:internalPromotionClicks / ga:internalPromotionViews
ga:internalPromotionClicks METRIC INTEGER Ecommerce Internal Promotion Clicks TRUE number
ga:internalPromotionViews METRIC INTEGER Ecommerce Internal Promotion Views TRUE number
ga:localProductRefundAmount METRIC CURRENCY Ecommerce Local Product Refund Amount TRUE number
ga:localRefundAmount METRIC CURRENCY Ecommerce Local Refund Amount TRUE number
ga:productAddsToCart METRIC INTEGER Ecommerce Product Adds To Cart TRUE number
ga:productCheckouts METRIC INTEGER Ecommerce Product Checkouts TRUE number
ga:productDetailViews METRIC INTEGER Ecommerce Product Detail Views TRUE number
ga:productListCTR METRIC PERCENT Ecommerce Product List CTR number ga:productListClicks / ga:productListViews
ga:productListClicks METRIC INTEGER Ecommerce Product List Clicks TRUE number
ga:productListViews METRIC INTEGER Ecommerce Product List Views TRUE number
ga:productRefundAmount METRIC CURRENCY Ecommerce Product Refund Amount TRUE number
ga:productRefunds METRIC INTEGER Ecommerce Product Refunds TRUE number
ga:productRemovesFromCart METRIC INTEGER Ecommerce Product Removes From Cart TRUE number
ga:productRevenuePerPurchase METRIC CURRENCY Ecommerce Product Revenue per Purchase number ga:itemRevenue / ga:uniquePurchases
ga:quantityAddedToCart METRIC INTEGER Ecommerce Quantity Added To Cart TRUE number
ga:quantityCheckedOut METRIC INTEGER Ecommerce Quantity Checked Out TRUE number
ga:quantityRefunded METRIC INTEGER Ecommerce Quantity Refunded TRUE number
ga:quantityRemovedFromCart METRIC INTEGER Ecommerce Quantity Removed From Cart TRUE number
ga:queryProductQuantity METRIC INTEGER Related Products Queried Product Quantity number
ga:refundAmount METRIC CURRENCY Ecommerce Refund Amount TRUE number
ga:relatedProductQuantity METRIC INTEGER Related Products Related Product Quantity number
ga:revenuePerUser METRIC CURRENCY Ecommerce Revenue per User FALSE number
ga:sessionsPerUser METRIC FLOAT User Number of Sessions per User FALSE number
ga:totalRefunds METRIC INTEGER Ecommerce Refunds TRUE number
ga:transactionsPerUser METRIC FLOAT Ecommerce Transactions per User FALSE number

1 komentář

Napsat komentář